Tietosuoja

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen käsittelyä koskevien säädösten huomioon ottamista Kansallisarkiston toiminnassa.

Kansallisarkisto käsittelee henkilötietoja lakisääteisen tehtävänsä toteuttamiseksi eli varmistaakseen kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilymisen ja saatavuuden sekä edistääkseen niiden tutkimuskäyttöä.

Kansallisarkisto huolehtii käsittelemiensä henkilötietojen tietosuojasta ja tietoturvasta. Kansallisarkisto noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU 2016/679, GDPR=General Data Protection Regulation), Suomen lainsäädäntöä sekä viranomaismääräyksiä ja ohjeita. Kansallisarkisto kertoo avoimesti henkilötietojen käsittelystä Kansallisarkiston toiminnassa. 

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa. Esimerkiksi nimi, henkilötunnus, ammatti, sijaintitieto, sähköpostiosoite, valokuva, ääni, ip-osoite tai jopa auton rekisteritunnus voi olla henkilötieto, jonka käsittelyssä on otettava huomioon henkilön tietosuoja. 

Henkilötietoja saa käsitellä vain silloin, kun siihen on laillinen peruste. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Kansallisarkistossa saat kohdasta Henkilötietojen käsittely Kansallisarkistossa.

Mitkä ovat Kansallisarkiston velvollisuudet henkilötietojen käsittelyssä?

Kansallisarkiston on esimerkiksi

  • arvioitava henkilötietojen käsittelyn riskit ja vaikutukset
  • osoitettava noudattavansa tietosuojasäädöksiä
  • kerrottava henkilötietojen käsittelystä rekisteröidyille
  • nimitettävä tietosuojavastaava
  • ilmoitettava tietoturvaloukkauksista

Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on?

Rekisteröidyllä tarkoitetaan sitä henkilöä, jonka henkilötietoja käsitellään. Tutustu rekisteröidyn oikeuksiin tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta

Oikeuksien käyttämiseksi voi toimittaa yksilöidyn pyynnön Kansallisarkiston kirjaamoon kirjaamo@kansallisarkisto.fi  tai postitse (PL 258, 00171 Helsinki).

Kansallisarkistossa säilytettävän tiedon osalta pyynnön voi osoittaa myös tiedot keränneelle ja laatineelle viranomaiselle / yksityiselle toimijalle.