Information om fotografering av material

Du kan själv fotografera material

  • Utgångspunkten är att fotograferingen och hanteringen av dokumenten i detta syfte inte får skada dokumentet.
  • Användning av blixtljus är inte tillåtet.
  • Fotograferingen får inte heller störa andra forskare.

Underrätta personalen om fotografering

Det krävs inget särskilt tillstånd för fotografering men du ska på förhand underrätta personalen i forskarsalen om att du önskar fotografera. Härvid kontrolleras om det föreligger eventuella hinder för fotograferingen.

Notera eventuella begränsningar

Att kunden fotograferar dokument likställs med sådan överlåtelse av kopior som avses i offentlighets- och personuppgiftslagstiftningen (lagarna 621/99 och 523/99).

  • Kunden kan själv fotografera offentliga handlingar som ingår i myndighetsarkiv.
  • När det är fråga om personregister kan man själv fotografera endast 100 år gamla eller äldre register eller delar av dem.
  • I fråga om privatarkiv iakttas de eventuella begränsningar som fastställts i överlåtelseavtalet.