Riksarkivets uppgifter och organisation

Riksarkivets uppdrag är att säkerställa att myndighetshandlingar som hör till det nationella kulturarvet och uppgifterna i dem förvaras och finns tillgängliga samt att främja deras användning i forskningssyfte. Vårt ämbetsverk fungerar på undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och vårt verksamhetsområde är hela landet.

Vår organisation

Organisationen har följande tjänsteområden: administrativa tjänster, informationstjänster och forsknings- och sakkunningtjänster. Antalet anställda är omkring 250. Som tf. generaldirektör fungerar Päivi Happonen.

Riksarkivet har Organisationen har tre tjänsteområden. Byrån ledas av en generaldirektör.

Våra uppgifter

Riksarkivet

  • säkerställer att myndighetshandlingar som hör till det nationella kulturarvet och uppgifterna i dem förvaras;
  • fungerar som expertmyndighet i frågor som gäller varaktig förvaring av myndighetshandlingar och av uppgifter i dem samt i frågor som rör arkivfunktionen;
  • främjar tillgängligheten till och användningen av varaktigt förvarade handlingar och uppgifter i dem samt främjar användningen av dem i forskningssyfte;
  • främjar förvaringen av privata handlingar som hör till det nationella kulturarvet och av uppgifterna i dem, att anskaffa sådant material för varaktig förvaring och att delta i utvecklandet av den privata arkivverksamheten i samarbete med dem som bedriver privat arkivverksamhet;
  • fungerar som sakkunnig för myndigheterna i heraldiska frågor och främjar den heraldiska kulturen;
  • sköter de uppgifter som föreskrivs för Riksarkivet, arkivverket eller landsarkiven i

Lagstiftningen som styr vår verksamhet

Riksarkivets uppgifter och verksamhet styrs av

Arkivlagen gäller statliga och kommunala myndigheter, andra oberoende offentliga institutioner, statliga och kommunala företag, den ortodoxa kyrkan, andra offentliga organ och individer som för/har en offentlig funktion. För riksdagen tillämpas lagen i vissa avseenden.