Hoppa till huvudinnehållet

Riksarkivets uppgifter och organisation

Riksarkivets uppdrag är att säkerställa att myndighetshandlingar som hör till det nationella kulturarvet och uppgifterna i dem förvaras och finns tillgängliga samt att främja deras användning i forskningssyfte. Vårt ämbetsverk fungerar på undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och vårt verksamhetsområde är hela landet. Organisationen har följande tjänsteområden: administrativa tjänster, informationstjänster och forsknings- och sakkunningtjänster. Antalet anställda är omkring 240. Som generaldirektör fungerar riksarkivarie Jussi Nuorteva.

Vår organisation har följande tjänsteområden: administrativa tjänster, informationstjänster och forsknings- och sakkunningtjänster.

Våra uppgifter

Riksarkivet

  • säkerställer att myndighetshandlingar som hör till det nationella kulturarvet och uppgifterna i dem förvaras;
  • fungerar som expertmyndighet i frågor som gäller varaktig förvaring av myndighetshandlingar och av uppgifter i dem samt i frågor som rör arkivfunktionen;
  • främjar tillgängligheten till och användningen av varaktigt förvarade handlingar och uppgifter i dem samt främjar användningen av dem i forskningssyfte;
  • främjar förvaringen av privata handlingar som hör till det nationella kulturarvet och av uppgifterna i dem, att anskaffa sådant material för varaktig förvaring och att delta i utvecklandet av den privata arkivverksamheten i samarbete med dem som bedriver privat arkivverksamhet;
  • fungerar som sakkunnig för myndigheterna i heraldiska frågor och främjar den heraldiska kulturen;
  • sköter de uppgifter som föreskrivs för Riksarkivet, arkivverket eller landsarkiven i arkivlagen (831/1994), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), lagen om statsbidrag till privata arkiv (1006/2006), personuppgiftslagen (523/1999) och i annan lagstiftning.

Lagstiftningen som styr vår verksamhet

Riksarkivets uppgifter och verksamhet styrs av Arkivlagen (23.9.1994/831), Lagen om statsbidrag till privata arkiv (17.11.2006/1006), Lagen om Riksarkivet (1145/2016) samt Statsrådets förordning om Riksarkivet (39/2017). Lagen gäller statliga och kommunala myndigheter, andra oberoende offentliga institutioner, statliga och kommunala företag, den ortodoxa kyrkan, andra offentliga organ och individer som för/har en offentlig funktion. För riksdagen tillämpas lagen i vissa avseenden.