Planering och uppföljning

Riksarkivets Netra-dokument

Uppdaterat 17.4.2019

Innehållet på denna sida produceras av Riksarkivet och här hittar du dokument för planering och uppföljning.

De centrala planerna inom statens resultatstyrning är resultatavtal och budgeten som fastställs av riksdagen. De viktigaste uppföljningsdokumenten är bokslut, i synnerhet verksamhetsberättelsen, och ministeriets ställningstagande till bokslutet och verksamhetsberättelsen.

Resultatstyrningsdokument

Planer

Resultatavtal mellan undervisningsministeriet och Riksarkivet

Resultatavtalet är ett avtal mellan ämbetsverket och ministeriet om de operativa målen för det kommande året inom ramen för de beviljade anslagen.

Budgeter och tilläggsbudgeten som fastställts av riksdagen

Uppföljningsinformation

Bokslut

Räkenskapsverkets bokslut omfattar verksamhetsberättelsen, bokslutskalkyler och bilagor.

Ministeriets ställningstagande till ämbetsverkets bokslut och verksamhetsberättelse

Personalbokslut

Övriga planerings- och uppföljningsdokument

Även följande dokument upprättas under planerings- och uppföljningsprocessen. De är till naturen mer lika ämbetsverkets egna förslag och planer, inte slutliga dokument som godkänts av ministeriet. Bland dessa finns även Statens revisionsverks inspektionsrapporter samt bedömningar och utredningar som ämbetsverket upprättat och låtit göra.

Planer

Strategiska planer

Ämbetsverkets verksamhets- och ekonomiplan

I verksamhets- och ekonomiplanen (VEP) presenteras prioriteterna och de ekonomiska uppgifterna för ämbetsverkets verksamhet under den fyråriga VEP-perioden. VEP är ämbetsverkets egen beräkning och dess innehåll fastställs inte vid ministeriet.

Ämbetsverkets budgetförslag till ministeriet för år

Budgetförslaget och tilläggsbudgetförslagen är ämbetsverkets egna förslag, och deras innehåll motsvarar nödvändigtvis inte det innehåll som tar form under den vidare beredningen i regeringens budgetförslag och budgeten som fastställs av riksdagen.

Bedömningar och utredningar

Statens revisionsverks inspektionsrapporter