Användbarheten av från Ryssland anskaffat material

Material som gäller Finland anskaffas från olika ryska arkiv, antingen som mikrofilmer eller i digital form.

Riksarkivet anskaffar för finsk historieforskning viktiga dokument för att komplettera sådana i Riksarkivet förvarade originaldokument, som överlämnades till det dåvarande Statsarkivet när Finland hade blivit självständigt. Med anskaffningarna kompletteras Statssekreterarens byrås (Valtiosihteerinvirasto), Generalguvernörens kanslis (Kenraalikuvernöörin kanslia) samt generalguvernörernas och Finländska gendarmförvaltningens (Suomenmaalainen santarmihallinto) arkiv, som förvaras i Riksarkivet.

Det omfattande bakgrundsarbetet, som genomförs i Riksarkivet i samband med anskaffandet av materialet, stöds av den Ryska vetenskapliga arbetsgruppen, som består av representanter för olika finländska universitet och arkivverkets representanter under ledning av arkivets generaldirektör.

Anskaffandet av materialet som helhet eller i enskilda akter beror bland annat på det överlämnande arkivets möjligheter att producera mikrofilmade kopior eller digitala prov av arkivdokument i enlighet med de tekniska kraven för Riksarkivets digitalisering, samt materialets fysiska kondition och storlek.

Dokumenten katalogförs till klassificeringsunderkategorin, som kallas Ryska kopiesamlingar på finska och ryska, varefter det mikrofilmade materialet digitaliseras och de digitaliserade kopiorna överförs till Riksarkivets digitala arkiv. Digitala kopior som mottagits från Ryssland uppfyller Riksarkivets tekniska krav för digitaliseringen.

Katalogiseringen och lagringen till arkivdatabasen har inletts i början av år 2013. Kataloginformationen innefattar arkivdokumentsinformation såsom titeln på finska och ryska, tidsattributen, det lagrande arkivet samt källuppgifterna (arkivhelhet eller fond, katalog eller opis och aktens nummer). Kataloginformationen är fritt tillgänglig via Riksarkivets webbtjänster på Material-avsnittet.  Digitaliserade dokumentkopior kan däremot forskas i endast i Riksarkivets forskarsalar via det interna nätverket i Digitalarkivet (detta kräver inte inloggning eller användartillstånd).

Materialet, som man fått från Ryssland, är delvis visningsbegränsat på grund av en överenskommelse med den ryska parten. Om man vill återvinna eller publicera bilder, bör man själv anhålla från det ryska arkivet där materialet förvaras, om tillstånd att använda materialet. Tillstånd kan anhållas på ryska eller på engelska och avgiften för detta bestäms i enlighet med reglerna och prislistan hos dessa arkiv.

Dokument kan sökas antingen via Digitalarkivet eller Astia-katalogtjänsten. Astia-tjänsten är lämplig främst för sökning efter ett speciellt individuellt dokument. På Digitalarkivet kan man söka efter enstaka dokument, men även en större helhet såsom den Ryska statens krigsarkivs (RGVA, Moskva) vinterkrigssamling (Fond 34980), som innehåller mer än 2 000 akter och vars material man har fått som kopior under åren både i form av mikrofilmer och i digitalformat.

Mer information: Ryska databaser-wiki (på finska)