Hoppa till huvudinnehållet

Försvarsförvaltningens handlingar som förvaras i Riksarkivet

Allmän klassificering av materialet:

 • Försvarsministeriet
 • Gränsbevakningsväsendet
 • Finska truppförband och byråer för uppbådsärenden under den autonoma tiden
 • Frändefolkskrigen
 • Försvarsmakten
 • Vita armén i 1918 års krig
 • Skyddskåren 1918-1944
 • Truppförband under fredstid 1918-1939
 • Truppförband under krigstid 1939-1945
 • Truppförband under fredstid 1945-
 • Organisationen Lotta Svärd
 • Privatarkiv

Mest använda handlingar:

 • militärstamkort
 • krigsdagböcker
 • dagordningar
 • meritförteckningar
 • matriklar
 • rättsliga handlingar

I filialen i Sörnäs finns även en samling av kartor och ritningar som gäller försvarsförvaltningens verksamhetsområde.

Personhandlingar är

 • stamkort över värnpliktiga som innehåller uppgifter om den värnpliktigas tjänstgöring inom försvarsmakten (i regel värnpliktiga födda 1896 och senare)
 • matriklar som innehåller uppgifter om stamanställdas tjänstgöring inom försvarsmakten (både soldater och civila)
 • journalhandlingar om personer som omfattats av försvarsmaktens hälso- och sjukvård.

Varje värnpliktig har haft ett stamkort av vilket den värnpliktigas tjänstgöring inom försvarsmakten framgår. Av stamkortet framgår personuppgifter, t.ex. militärgrad, vapenslag, tjänsteduglighet, specialutbildning och uppbådsnummer. Av stamkortet framgår även uppgifter om tjänstgöringstider, uppbåd, olika prestationer, skador, sjukhusbesök och strider som den värnpliktiga deltagit i. Under kriget har kort eventuellt försvunnit och det har inte nödvändigtvis varit möjligt att överföra alla uppgifter på ett nytt kort.

Så här beställer du ett stamkort

Tillgång till personhandlingar

Personhandlingarna kan innehålla sekretessbelagda uppgifter och för att få tillgång till dem förutsätts att man ansöker om forskningstillstånd.

Ansökan om forskningstillstånd fungerar samtidigt som en beställningsblankett och ska alltid fyllas i. Genom att fylla i blanketten för forskningstillstånd och beställning meddelar man om man kommer till forskarsalen för att studera handlingarna eller om man beställer kopior som skickas per post. Det är gratis att forska i Riksarkivet, men då kopior skickas per post uppbärs avgift.

Personhandlingarna ska alltid beställas i förväg till forskarsalen

Om en beställning är omfattande, t.ex. för matrikel, är det bäst att kontakta kundtjänsten innan beställningsblanketten och blanketten för forskningstillstånd fylls i.

Beställningsblanketten och blanketten för forskningstillstånd från Riksarkivets registratorskontor (kirjaamo@arkisto.fi).

Personhandlingarna är handlingar som kräver tillstånd

Stamkorten kan innehålla uppgifter som enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är sekretessbelagda (uppgifter om hälsotillstånd och straffuppgifter). I enlighet med lagen om patientens ställning och rättigheter (785/92) är journalhandlingarna i sin helhet sekretessbelagda handlingar. Uppgifterna blir offentliga 50 år efter berörda persons död. Om inga uppgifter finns om dödsfall är sekretesstiden 100 år räknat från handlingens datum.

Ansökan om forskningstillstånd fungerar samtidigt som en beställningsblankett. Blanketten bör fyllas i omsorgsfullt. Den som gör en beställning ska tydligt ange sitt namn, sin adress och sitt telefonnummer och noggranna personuppgifter om den person ansökan gäller (bl.a. tidigare namn) samt dödstid om sådana uppgifter finns.

Om ansökan gäller stamkort eller matrikel om en person efter vars död det förlöpt mindre än 50 år, ska avsikten med forskningen meddelas för att det ska vara möjligt att bedöma huruvida det finns rättighet till uppgifterna eller inte. Släktforskning anses vara ett vägande skäl för att få sekretessbelagda uppgifter, med undantag av uppgifter om hälsotillstånd och journalhandlingar som endast får ges ut för vetenskaplig forskning och statistik. Om tillstånd söks för nyttjande av journalhandlingar ska till blanketten fogas en detaljerad utredning över vilken förmån eller vilken form av rättighet som ansöks eller vad forskningen eller statistiken gäller. Sekretessbelagda uppgifter kan också ges ut om handlingarna är nödvändiga för ansökan om en förmån eller för att trygga en rättighet.

Personhandlingar om en person som är vid liv kan endast ges ut med berörda persons skriftliga tillåtelse därtill. Var och en har rätt att få sekretessbelagda uppgifter om sig själv.

Den som ansöker om forskningstillstånd har om han eller hon så önskar rätt att få ett skriftligt beslut och söka ändring i beslutet hos förvaltningsdomstolen. Anvisningar för hur man söker ändring bifogas det skriftliga beslutet.