Försvarsförvaltningens handlingar som förvaras i Riksarkivet

Allmän indelning av materialet

 • Försvarsministeriet
 • Gränsbevakningsväsendet
 • Finländska truppförband och uppbådsbyråer under autonomin
 • Frändefolkskrigen
 • Försvarsmakten
  • Den vita armén i kriget 1918
  • Truppförband i fredstid 1918–1939
  • Truppförband i krigstid 1939–1945
  • Truppförband i fredstid 1945–
 • Skyddskårsorganisationen 1918–1944
 • Lotta Svärd –organisationen 1918-1944

De mest lästa dokumenttyperna

 • militärstamkort
 • krigsdagböcker
 • dagorder
 • meritförteckningar
 • rättsliga handlingar

Dessutom har Riksarkivet en kart- och ritningssamling relaterad till försvarsförvaltningen.

Personhandlingarna utgörs av

 • stamkort över värnpliktiga som innehåller information om värnpliktigas tjänstgöringskarriär (främst personer födda efter 1896)
 • meritförteckningar som innehåller information om stamanställdas tjänstgöringskarriär (både militärer och civila)
 • patientjournaler om personer som omfattats av försvarsmaktens hälso- och sjukvård.

Av stamkortet över varje värnpliktig framgår de värnpliktigas tjänstgöringskarriär i försvarsmakten. Stamkorten innehåller personuppgifter, såsom militär grad, vapenslag, tjänstgöringsduglighet, specialutbildning och uppbådsnummer. Dessutom innehåller de uppgifter om tjänstgöringstider, uppbåd, olika prestationer, skador, sjukhusbesök och strider. Under krigen kan kort ha försvunnit, och alla uppgifter har inte nödvändigtvis överförts till nya kort.

I Riksarkivet förvaras stamkort över personer som är födda 1897–1949. Stamkorten över stupade under de senaste krigen har digitaliserats och finns i Digitalarkivet. Stamkort över personer födda 1939 eller tidigare förvaras i Riksarkivet i Helsingfors och stamkort över personer födda 1940–1949 i S:t Michel.

Så här beställer du ett stamkort

Utlämnande av personhandlingar

Eftersom personhandlingar kan innehålla sekretessbelagda uppgifter, förutsätter utlämnande av dem ansökan om undersökningstillstånd. Ansökan om undersökningstillstånd fungerar samtidigt som beställningsblankett, dvs. den ska alltid fyllas i. I ansökan och beställning av undersökningstillstånd anger man om man kommer att undersöka handlingar i forskarsalen eller vill beställa kopior av dem och få dem per post. Det är avgiftsfritt att undersöka handlingar i Riksarkivet, men postning av kopior är avgiftsbelagd.

Personhandlingar ska alltid beställas på förhand till forskarsalen

Om en stor mängd personhandlingar beställs till exempel för en matrikel är det bra att kontakta forskartjänsten innan ansökan om beställning och undersökning fylls i.

Stamkort kan beställas via webbtjänsten Astia under ’Begäran om handlingar och uppgifter’.

Personhandlingar är tillståndspliktiga dokument

Stamkort och meritförteckningar kan innehålla uppgifter som är sekretessbelagda enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/99) (uppgifter om hälsotillstånd och straff). Enligt lagen om patientens ställning och rättigheter (785/92) är journalhandlingar helt sekretessbelagda. Uppgifterna och handlingarna blir offentliga när det gått 50 år från den berörda personens död eller, om uppgift om detta saknas, 100 år efter dateringen av handlingen.

Om man vill få tillgång till ett stamkort eller en meritförteckning om en person från vars död det gått mindre än 50 år, ska syftet med undersökningen anges för bedömning av rätten till information. Släktundersökning är ett godtagbart undersökningssyfte för att få andra sekretessbelagda uppgifter, men uppgifter om hälsotillstånd och journalhandlingar kan endast utlämnas för vetenskaplig forskning och statistik.

När man ansöker om rätt att ta del av journalhandlingar ska man i beställningsblanketten i Astia ange hurdana rättigheter man söker eller hurdan vetenskaplig forskning eller statistik som bedrivs. Sekretessbelagda uppgifter kan också utlämnas om de är nödvändiga för ansökan om en förmån eller försäkring av en rättighet.

Om det är fråga om handlingar om en levande person kan offentliga uppgifter utlämnas om personen utan dennes skriftliga samtycke. Sekretessbelagda uppgifter kan endast utlämnas med den berörda personens skriftliga samtycke. Var och en har rätt att ta del av sina personliga sekretessbelagda uppgifter.

Innehavaren av användarrättigheterna har rätt att få ett skriftligt beslut om sin ansökan och söka ändring av det hos förvaltningsdomstolen. En besvärsanvisning följer med ett skriftligt beslut.