Materialet i Helsingfors

Du kan forska Riksarkivets materia i huvudbyggnadens forskarsal (Fredsgatan 17, Helsingfors).De senaste dokumenten från ministerierna kan beställas till forskarlokalen på verksamhetsstället på Regeringsgatan.

En del av Riksarkivets mest använda dokument har digitaliserats, och de kan granskas i Astia-tjänsten.

Material från medeltiden till nutiden

Riksarkivet förvarar material som är äldre än 40 år från statens centralförvaltning och från distrikts- och lokalmyndigheter i huvudstadsregionen. Vi tar också emot privata arkiv.

I Riksarkivet finns totalt cirka 103 hyllkilometer olika slags dokument från medeltiden till nutiden. Det äldsta dokumentet, kung Birgers skyddsbrev för kvinnorna i Karelen, härstammar från 1316. Den äldsta enhetliga serien, fogderäkenskaperna, börjar i slutet av 1530-talet.

Utöver serierna av räkenskapsböcker härstammar också domböckerna och lantmäterikartorna ända från svenska tiden. De viktigaste källorna från autonomins tid är senatens, statssekretariatets och generalguvernörskansliets omfattande arkiv.

Till de mest populära dokumenten från självständighetstiden hör bland annat militärstamkorten, Detektiva centralpolisens och Statspolisens dokument och materialet från inbördeskriget.

I Riksarkivet finns dessutom ett stort antal kartor och ritningar ända från 1650-talet.

Särskilt populära bland avskriftssamlingarna är Generalregistret över bosättningen i Finland och församlingarnas historieböcker som används speciellt flitigt av släktforskarna. I Riksarkivet finns dessutom mikrofilmkopior av dokument som förvaras i landsarkiven, kyrkoarkiven och utländska arkiv.

Bland de i Riksarkivet förvarade arkiven kan bland annat följande nämnas:

 • Underrätternas renoverade (renskrivna) protokoll till och med 1870
 • Kejserliga senatens arkiv 1809–1918
 • De centrala ämbetsverkens arkiv från början av 1800-talet
 • De högsta domstolarnas arkiv från och med 1918
 • Försvarsförvaltningens handlingar
 • Militaria från tiden före självständighetstiden
 • Finlands alla presidenters arkiv förutom Urho Kekkonens arkiv
 • Statsrådets och ministeriernas arkiv från och med 1918
 • Statssekretariatets och generalguvernörskansliets arkiv 1809–1918
 • Rättshandlingar från Gamla Finland som under 1721–1812 hörde till det ryska kejsardömet
 • Ryska soldatakter 1722–1918
 • Fogde- och länsräkenskaper 1537–1808