Prislista

Offentligrättsliga utredningar och kopior

Fjärrlån

Prestationer som ges utifrån lagen om offentlighet i myndiheternas verksamhet

Företagsekonomiska prestationer - tilläggs- och specialtjänster i kopieringstjänsten

Företagsekonomiska prestationer - övriga prestationer

Bilaga till prislistan - prislista för tillbehör och särskild service inom den avgiftsbelagda serviceverksamheten

Riksarkivets offentligrättsliga presationer för vilka en fast avgift tas ut

Intyg

Euro

1. Intyg

(Datainnehållet i ett intyg som har upprättats utifårn handlingar, såsom t. ex. en släktutredning, bestäms utifrån användningssyftet)

31,50

2. Styrkta kopior

 
Första sida 21,00
för varje följande sida 3,15

3. Styrkt kopia, utdrag eller transumt som skrivs ut på nytt

 
Per sida 33,60
För andra handlingar än de med finska eller svenska som källspråk tas det ut dubbel avgift.  

4. Övriga avgifter

 
Faktureringsavgift vid fakturering 5,25
Postens avgifter för tilläggsservice, såsom postförskott, tas ut separat hos kunden.  

MER INFORMATION

 • Priserna baserar sig på Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivets avgiftsbelagda prestationer nr 1275/2020.
 • Leveranstiden i punkterna 1 och 3 är högst tre veckor (23.1 § i förvaltningslagen, 434/2003).
 • Leveranstiden i punkt 2 är högst två veckor vid en vanlig begäran om uppgifter och högst en månad vid en begäran om uppgifter som kräver särskilda åtgärder (14 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, 621/1999).
 • För offentligrättsliga prestationer debiteras ingen mervärdesskatt.
 • Man har rätt att begära omprövning av beslutet gällande avgiften för en offentligrättslig prestation inom sex månader från fastställandet av avgiften på det sätt som anges i förvaltningslagen.

Fjärrlån

Euro

1. Mikrofilmer

 
Per lånat parti inom Finland, vilket kan innehålla högst 5 mikrofilmrullar eller 500 mikrofilmkort 18,90
Per lånat parti som innehåller både mikrofilmrullar och mikrofilmkort (högst 5 rullar och 500 kort) 29,40
Per lånat parti till utlandet (högst 4 rullar eller 300 kort per gång) 29,40

2. Handlingar per post (arkivhöljen, band, akter) 

 
Partierna förpackas i paket på högst 15 kg  
Per paket (högst 15 kg), en riktning 21,00
Per paket (högst 15 kg), två riktningar 31,50

3. Handlingar som fraktförsändelser

 
Transportföretaget fakturerar kunden direkt får kostnaderna för frakten.  

4. Övriga avgifter

 
Expeditionsavgift per fakturerat parti 12,08

MER INFORMATION

 • Priserna baserar sig på Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivets avgiftsbelagda prestationer nr 1275/2020.
 • Leveranstiden för fjärrlån är högst 1 månad med undantag i fall av kö.  
 • För offentligrättsliga prestationer debiteras ingen mervärdesskatt.
 • Man har rätt att begära omprövning av beslutet gällande avgiften för en offentligrättslig prestation inom sex månader från fastställandet av avgiften på det sätt som anges i förvaltningslagen.

 

PRESTATIONER SOM GES UTIFRÅN LAGEN OM OFFENTLIGHET I MYNDIGHETERNAS VERKSAMHET

Vanliga informationsförfrågningar / verksamhetsställenas kopieringstjänst

Euro

1. Fil eller papperskopia av handling

 
A4 0,74 / sida
A3 1,47 / sida
Inbunden handling/sida 1,47 / sida

2. Fil eller papperskopia av karta, ritning eller fotografi

 
A4 3,36 / sida
A3 5,46 / sida
Större format (om verksamhetsstället har den utrustning som krävs) 11,00 / sida

3. Papperskopia av mikrofilm

 
Utskriftsformat A4 1,16 / sida
Utskriftsformat A3 2,21 / sida

4. Fil eller papperskopia av material som omfattas av användnings- och visningsbegränsningar i digitalarkivet

 
Utskriftsformat A4 1,16 / sida

Begäran om uppgifter som kräver särskilda åtgärder 

 

5. Kostnader som sökning av information och/eller avlägsnande av konfidentiella avsnitt ger upphov till och som tas ut utöver kopieringsavgiften

 
Den första halvtimmen är avgiftsfri  
för varje påbörjad halvtimme därefter 22,05

6. Övriga avgifter

 
Övriga avgifter inkluderar expeditionsavgift på 6,50 euro och faktureringsavgift på 5,00 euro. Om materialet levereras till kunden elektroniskt mot faktura, debiteras ingen expeditionsavgift. 11,50
Tilläggsavgift för postförskott 4,50
Tilläggsavgift för rekommenderad försändelse 6,80

MER INFORMATION

 • Priserna baserar sig på Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivets avgiftsbelagda prestationer nr 1275/2020.
 • Leveranstiden är högst en månad för vanliga kopior och högst två månader för kopior som kräver särskilda åtgärder (21 b § i arkivlagen, 831/1994, 1146/2016). Om begäran om uppgifter hänför sig till ett ärende som är anhängigt hos en annan myndighet eller gäller en fysisk eller juridisk persons rätt, är leveranstiden högst två veckor eller en månad (14 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999).
 • För prestationer som ges med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet debiteras ingen mervärdesskatt.
 • Om den betalningsskyldige anser att det har skett ett fel vid fastställande av avgiften enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) med stöd av 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) kan denne begära en omprövning av beslutet om avgiften hos den myndighet som fastställt avgiften inom sex månader från fastställandet av avgiften. Ett beslut med anledning av en begäran om omprövning får överklagas på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen genom att anföra besvär hos en behörig förvaltningsdomstol enligt 12 § i förvaltningsprocesslagen. Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får inte sökas genom besvär.

FÖRETAGSEKONOMISKA PRESTATIONER - TILLÄGGS- OCH SPECIALTJÄNSTER I KOPIERINGSTJÄNSTEN

Tilläggs- och specialtjänster i kopieringstjänsten     

(Priserna angivna utan skatt och med skatt)

€ (moms 0 %)

€ (moms 24 %)

1.  Digitalisering på lagringsmedium

(hög kvalitet, originalets format högst A0 leverans endast Fredsgatan 17, Helsingfors)

   
Digitalisering (1 sida eller motsvarande) 33,02 per fil 40,95 per fil
Digitalisering som timarbete 48,27 per timme 59,85 per timme
För lagringsmedierna debiteras separat (se bilaga).    

2. Kopiering (självbetjäning)

   
Kopier av mikrofilm, A4 0,51 per avbildning 0,63 per avbildning
Skanning av inbundet material (Fredsgatan 17, Helsingfors) 0,94 per avbildning 1,16 per avbildning

3. Övervakningsavgift för kopieringstjänst

(Vid användning av kopieringstjänst utanför arkivet) 

Minimiavgiften är en timme.

38,53 timme / person 47,78 timme / person

4. Övriga avgifter

   
Övriga avgifter inkluderar expeditionsavgift på 6,50 euro och faktureringsavgift på 5,00 euro. Om materialet levereras till kunden elektroniskt mot faktura, debiteras ingen expeditionsavgift. 11,50 per fakturerat parti 14,26 per fakturerat parti
Tilläggsavgift för postförskott 4,30* 5,33*
Tilläggsavgift för rekommenderad försändelse 6,50* 8,06*

*Obs! Moms debiteras inte för postförskott och registrering enligt Postens gällande prislista.

MER INFORMATION

 • Kopieringstjänstens priser baserar sig på Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivets avgiftsbelagda prestationer nr 1275/2020.
 • Leveranstiden för beställda företagsekonomiska kopior är högst två månader (21 b § i arkivlagen 831/1994, 1146/2016).  
 • Tvister om avgifter för företagsekonomiska prestationer avgörs som civilmål i tingsrätten

FÖRETAGSEKONOMISKA PRESTATIONER - ÖVRIGA PRESTATIONER

Övriga prestationer

(Priserna angivna utan skatt och med skatt)

€ (moms 0 %)

€ (moms 24 %)

Övriga avgifter inkluderar expeditionsavgift på 6,50 euro och faktureringsavgift på 5,00 euro. Om materialet levereras till kunden elektroniskt mot faktura, debiteras ingen expeditionsavgift.

11,50 14,26

1. Fil eller kopia av handling som förvaras mot avgift (utskriftsformat A4–A3)

   

A4

0,77 0,95
A3 1,48 1,84

Inbunden handling/sida

1,48 1,84
Faktureringen grundar sig på avtal.    

2. Kostnader som sökning av information och/eller avlägsnande av konfidentiella avsnitt ger upphov till och som tas ut utöver kopieringsavgiften

   

För varje påbörjad halvtimme

26,68 33,08
Faktureringen grundar sig på avtal.    

3. Utredningar av forskningskaraktär

   
För varje påbörjad halvtimme 26,68 33,08

4. Utbildningsservice

   
De kursspecifika priserna anges i Riksarkivets utbildningsprogram som publiceras årligen på Riksarkivets webbplats. För annulleringar som inte har meddelats senast en vecka före kursens början debiteras 50 % av kursavgiften. Om förhinder att delta inte meddelats senast en vecka i förväg eller utan godtagbar orsak, debiteras den fullständiga kursavgiften.    
Anpassad utbildning 1 422,58 per dag 1 764,00 per dag
Föreläsningstimme (45 min) 201,53 per timme 249,90 per timme
Kostnader för resor debiteras separat.    
Anpassad utbildning ska alltid avtalas skriftligen.    

5. Konsulttjänster

   
Konsultation, per påbörjad timme 76,21 per timme 94,50 per timme
Krävande konsultation 131,25 per timme 162,75 per timme
Resekostnader debiteras separat.    
Anpassad utbildning ska alltid avtalas skriftligen.    

6. Avgiftsbelagda tjänster inom materialhantering

   
Tjänster ska alltid avtalas skriftligen.    
Ordnande, beskrivning och digitalisering av material
   
Projektledning 133,79 per timme 165,90 per timme
Planering och styrning av materialöverföring (projekt) 76,21 per timme 94,50 per timme
Styrning av projektarbete 55,04 per timme 68,25 per timme
Ordnande och beskrivning av materia 38,95 per timme 48,30 per timme
Digitalisering av material 44,88 per timme 55,65 per timme
Beredning av digitalisering 39,80 per timme 49,35 per timme
Övervakning av materialöverföring (avgiftsbelagd förvaring) 39,80 timme/person 49,35 timme/person
Kostnader för material, utrustning, gallring, transport och dylikt debiteras separat (se bilaga).    
Avgiftsbelagd förvaring av material i Riksarkivet
1,65 hm/månad 2,05 hm/månad

Avgiftsbelagd förvaring av elektroniskt material avtalas separat.

   

Fakturering av förvaring av elektroniskt material grundar sig på avtal.

   
Säkerhetsarkivet för mikrofilm
   
Hantering av mikrofilm i säkerhetsarkivet 38,95 per timme 48,30 per timme
Tarvikekulut veloitetaan erikseen.    

7. Tjänstelån av handlingar

   
Handläggningsavgift för tjänstelån 38,10 per timme 47,25 per timme
för varje påbörjad halvtimme 22,02 27,30
Expeditionsavgifter vid lån av mikrofilmer eller handlingar per post: per paket (högst 15 kg), en riktning 22,02  
För större leveranser fakturerar transportföretaget fraktkostnaderna kunden direkt.    

8. Utställningslån av handlingar

88,06 timme 109,20 timme
Priset inkluderar handläggning av ansökan om utställningslån och bedömning av handlingars skick. Låntagaren står för försäkrings- och transportkostnaderna för utställningslån. Utlåning kräver ett skriftligt avtal.    
Minimiavgift 80,00 99,20

9. Leverans av material som förvaras mot avgift i forskarsalarna

   
Avgift per leverans 11,85 14,70
Faktureringen grundar sig på avtal.    

10. Användning av lokaliteter (föreläsningssal och möteslokaler)

   
Riksarkivet, Helsingfors 372,58/dag 462,00/dag
Riksarkivet, Helsingfors 190,52/halv dag 236,25/halv dag
Övriga filialer 162,58 201,60
Minimiavgift 88,06 109,20

11. Visningar för grupper

   
Normala visningar utan avgift    
Visningar som sker utanför öppettider eller med specialinnehåll 71,13 timme 88,20 timme

12. Publikationer

   
Priserna anges i en separat förteckning över Riksarkivets publikationer till salu. På priserna tillkommer expeditionsavgift vid fakturering och porto vid sändning.    

13. Övervakningsavgifter

   
Övervakning av fotografering eller sammankomst i lokaliteter 60,12 timme/person 74,55 timme/person
Övervakning av fotografering eller sammankomst i lokaliteter efter kl. 16.00 82,14 timme/person 101,85 timme/person

Övriga avgifter inkluderar expeditionsavgift på 6,50 euro och faktureringsavgift på 5,00 euro. Om materialet levereras till kunden elektroniskt mot faktura, debiteras ingen expeditionsavgift.

11,50 14,26 per fakturerat parti

Tilläggsavgift för postförskott

4,30* 5,33*

Tilläggsavgift för rekommenderad försändelse

6,50* 8,06*

*Obs! Moms debiteras inte för postförskott och registrering enligt Postens gällande prislista.

MER INFORMATION

 • Priserna baserar sig på Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivets avgiftsbelagda prestationer nr 1275/2020.
 • Tvister om avgifter för företagsekonomiska prestationer avgörs som civilmål i tingsrätten.

BILAGA TILL PRISLISTAN – PRISLISTA FÖR TILLBEHÖR OCH SÄRSKILD SERVICE INOM DEN AVGIFTSBELAGDA SERVICEVERKSAMHETEN

Tillbehör/Särskild service

(Priserna angivna utan skatt och med skatt)

€ (moms 0 %)

€ (moms 24 %)

1. USB-minne

4,40 5,46

2. DVD-skiva med fodral

2,29 2,84

3. Höljen

   
- A4 2,5 - 8 cm 2,20 2,73
- A4 10 cm 2,54 3,15
- A4 12 cm 3,39 4,20
- Folio 2,5 - 6 cm 2,37 2,94
- Folio 8 - 10 cm 2,88 3,57
- Folio 12 cm

4,91

6,09
- Folio 15 cm 8,47 10,50
- Specialformat enligt leverantörens prislista    

4. Arkivlådor (horisontella)

   

- A4 och folie

2,20 2,73
- Specialformat enligt leverantörens prislista    

5. Skyddspapper

   
- A4 vikt 200/bunt 33,02 40,95
- Folie vikt 200/bunt 38,95 48,30
- A4 ovikt 250/bunt 55,04 68,25
- A4 ovikt 250/bunt 62,66 77,70

6. Avgifter för användning av utrustning vid avtalsbaserad digitalisering

   
- Dokumentskanner 821,37 månad 1 018,50 månad
- Bokskanner 973,79 månad 1 207,50 månad

7. Förstöring och transport av material faktureras enligt tjänsteleverantörens faktura.

   

8. Kostnader för förvaringsutrustning vid överlåtelse av privata arkiv

38,10 hm 47,25 hm

MER INFORMATION

 • Priserna baserar sig på Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivets avgiftsbelagda prestationer nr 1275/2020.
 • De tillbehör som säljs och hyrorna för utrustning hänför sig till produktionen av övriga prestationer inom den avgiftsbelagda serviceverksamheten. Betalningsgrunden är företagsekonomisk.