Prislista

Offentligrättsliga utredningar och kopior

Fjärrlån

Prestationer som ges utifrån lagen om offentlighet i myndiheternas verksamhet

Företagsekonomiska prestationer - tilläggs- och specialtjänster i kopieringstjänsten

Företagsekonomiska prestationer - övriga prestationer

Bilaga till prislistan - prislista för tillbehör och särskild service inom den avgiftsbelagda serviceverksamheten

Riksarkivets offentligrättsliga presationer för vilka en fast avgift tas ut

Intyg

Euro

1. Intyg

(Datainnehållet i ett intyg som har upprättats utifårn handlingar, såsom t. ex. en släktutredning, bestäms utifrån användningssyftet)

31,50

2. Styrkta kopior

 
Första sida 21,00
för varje följande sida 3,15

3. Styrkt kopia, utdrag eller transumt som skrivs ut på nytt

 
Per sida 33,60
För andra handlingar än de med finska eller svenska som källspråk tas det ut dubbel avgift.  

4. Övriga avgifter

 
Faktureringsavgift vid fakturering 5,25
Postens avgifter för tilläggsservice, såsom postförskott, tas ut separat hos kunden.  

MER INFORMATION

 • Priserna baserar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivets avgiftsbelagda prestationer (1190/2021).
 • Leveranstiden i punkterna 1 och 3 är högst fyra veckor (23.1 § i förvaltningslagen, 434/2003).
 • Leveranstiden i punkt 2 är högst två veckor vid en vanlig begäran om uppgifter och högst en månad vid en begäran om uppgifter som kräver särskilda åtgärder (14 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, 621/1999).
 • För offentligrättsliga prestationer debiteras ingen mervärdesskatt.
 • Man har rätt att begära omprövning av beslutet gällande avgiften för en offentligrättslig prestation inom sex månader från fastställandet av avgiften på det sätt som anges i förvaltningslagen.

Fjärrlån

Euro

1. Mikrofilmer

 
Per lånat parti inom Finland, vilket kan innehålla högst 5 mikrofilmrullar eller 500 mikrofilmkort 18,90
Per lånat parti som innehåller både mikrofilmrullar och mikrofilmkort (högst 5 rullar och 500 kort) 29,40
Per lånat parti till utlandet (högst 4 rullar eller 300 kort per gång) 29,40

2. Handlingar per post (arkivhöljen, band, akter) 

 
Partierna förpackas i paket på högst 15 kg  
Per paket (högst 15 kg), en riktning 21,00
Per paket (högst 15 kg), två riktningar 31,50

3. Handlingar som fraktförsändelser

 
Transportföretaget fakturerar kunden direkt får kostnaderna för frakten.  

4. Övriga avgifter

 
Expeditionsavgift per fakturerat parti 12,08

MER INFORMATION

 • Priserna baserar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivets avgiftsbelagda prestationer (1190/2021).
 • Leveranstiden för fjärrlån är högst 1 månad med undantag i fall av kö.  
 • För offentligrättsliga prestationer debiteras ingen mervärdesskatt.
 • Man har rätt att begära omprövning av beslutet gällande avgiften för en offentligrättslig prestation inom sex månader från fastställandet av avgiften på det sätt som anges i förvaltningslagen.

 

PRESTATIONER SOM GES UTIFRÅN LAGEN OM OFFENTLIGHET I MYNDIGHETERNAS VERKSAMHET

KA/31316/02.04.00/2021

Vanliga informationsförfrågningar / verksamhetsställenas kopieringstjänst

Euro

1. Fil eller papperskopia av handling (euro/sida). Av 2 punkten i prislistan framgår de handlingar för vilka en kopieringsavgift tas ut per handling och inte per sida.

 
Utskriftsformat A4–A3, originalets format högst A3 1,0
Större format (om verksamhetsstället har den utrustning som krävs), maximal bredd 90 cm 11,50

2. Fil som konverterats eller papperskopia som tagits av en handling på beställning (euro/beställning). Om det är fråga om en begäran om uppgifter som kräver särskilda åtgärder, tas dessutom de kostnader som informationssökningen ger upphov till ut, se punkt 3.

 
Fordonsuppgift (enskild uppgift) 3,00
Äktenskapsförord 6,00
Stamkort 15,00
Dödsattest 3,00
Bouppteckning 10,00
Krigsbarn 3,00
Skyddskårens personkort 3,00

Begäran om uppgifter som kräver särskilda åtgärder 

 

3. Kostnader som sökning av information och/eller avlägsnande av konfidentiella avsnitt ger upphov till och som tas ut utöver kopieringsavgiften

 
Den första halvtimmen är avgiftsfri  
för varje påbörjad halvtimme därefter 23,15

4. Sökning av information och fil som konverterats eller papperskopia som tagits av en handling på beställning (euro/handling)

 
Utredning av fordonets första registernummer 26,00
Fordonets ägarhistorik 33,00

5.Övriga avgifter

 
Övriga avgifter tas ut på helheten av beställningar.  
En handläggningsavgift tas alltid ut för begäran om uppgifter som görs på beställning. 5,25
   Faktureringstillägg 5,25
Tilläggsavgift för postförskott 4,70
Tilläggsavgift för rekommenderad försändelse 7,10

MER INFORMATION

 • Priserna baserar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivets avgiftsbelagda prestationer (1190/2021).
 • Leveranstiden är högst en månad för vanliga begäran om uppgifter och högst två månader för begäran om uppgifter som kräver särskilda åtgärder (21 b § i arkivlagen, 831/1994, 1146/2016). Om begäran om uppgifter hänför sig till ett ärende som är anhängigt hos en annan myndighet eller gäller en fysisk eller juridisk persons rätt, är leveranstiden högst två veckor eller en månad (14 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet). För prestationer som ges med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet debiteras ingen mervärdesskatt. Om den betalningsskyldige anser att det har skett ett fel vid fastställande av avgiften enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) med stöd av 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) kan denne begära en omprövning av beslutet om avgiften hos den myndighet som fastställt avgiften inom sex månader från fastställandet av avgiften. Ett beslut med anledning av en begäran om omprövning får överklagas på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen genom att anföra besvär hos en behörig förvaltningsdomstol enligt 12 § i förvaltningsprocesslagen. Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får inte sökas genom besvär.

FÖRETAGSEKONOMISKA PRESTATIONER - TILLÄGGS- OCH SPECIALTJÄNSTER I KOPIERINGSTJÄNSTEN

Tilläggs- och specialtjänster i kopieringstjänsten     

(Priserna angivna utan skatt och med skatt)

€ (moms 0 %)

€ (moms 24 %)

1.  Digitalisering på lagringsmedium

(hög kvalitet, originalets format högst A0 leverans endast Fredsgatan 17, Helsingfors)

   
Digitalisering som timarbete (euro/h) 42,00 52,08
För lagringsmedierna debiteras separat (se bilaga).    

2. Övervakningsavgift (euro/h/person)

40,48 50,20
Vid användning av kopieringstjänst utanför arkivet    
Avgiften tas ut för minst en timme.    

3. Övriga avgifter

   
Övriga avgifter tas ut på helheten av beställningar.    
En handläggningsavgift tas alltid ut för begäran om uppgifter som görs på beställning. 5,25 6,51
   Faktureringstillägg 5,25 6,51
Tilläggsavgift för postförskott 4,70 5,83
Tilläggsavgift för rekommenderad försändelse 7,10 8,80

*Obs! Moms debiteras inte för postförskott och registrering enligt Postens gällande prislista.

MER INFORMATION

 • Priserna baserar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivets avgiftsbelagda prestationer (1190/2021).
 • Leveranstiden för beställda företagsekonomiska prestationer är högst två månader (21 b § i arkivlagen).  
 • Tvister om avgifter för företagsekonomiska prestationer avgörs som civilmål i tingsrätten. Anvisning för begäran om omprövning Länken öppnas i ett nytt fönster.

FÖRETAGSEKONOMISKA PRESTATIONER - ÖVRIGA PRESTATIONER

Övriga prestationer

(priserna anges exklusive och inklusive moms)

€ (moms 0 %)

€ (moms 24 %)

Övriga avgifter inkluderar expeditionsavgift på 6,50 euro och faktureringsavgift på 5,00 euro. Om materialet levereras till kunden elektroniskt mot faktura, debiteras ingen expeditionsavgift.

11,50 14,26

1. Fil eller kopia av handling som förvaras mot avgift

   

Utskriftsformat A4–A3, originalets format högst A3

1,00 1,24
Faktureringen grundar sig på avtal. Vid behov kan även någon annan betalningsgrund användas i avtal.    

2. Kostnader som sökning av information och/eller avlägsnande av konfidentiella avsnitt ger upphov till och som tas ut utöver kopieringsavgiften

   

För varje påbörjad halvtimme

27,82 34,50
Faktureringen grundar sig på avtal.    

3. Utredningar av forskningskaraktär

   
För varje påbörjad halvtimme 27,82 34,50

4. Utbildningsservice

   
De kursspecifika priserna anges i Riksarkivets utbildningsprogram som publiceras årligen på Riksarkivets webbplats. För annulleringar som inte har meddelats senast en vecka före kursens början debiteras 50 % av kursavgiften. Om förhinder att delta inte meddelats senast en vecka i förväg eller utan godtagbar orsak, debiteras den fullständiga kursavgiften. På priserna tillkommer vid fakturering handläggningsavgift och faktureringstillägg.    
Anpassad utbildning (euro/dag) 1 493,55 1 852,00
Föreläsningstimme (euro/45 min) 211,61 262,40
Kostnader för resor debiteras separat.    
Anpassad utbildning ska alltid avtalas skriftligen.    
      Handläggningsavgift 5,25 6,51
   Faktureringstillägg 5,25 6,51

5. Konsulttjänster (euro/h)

   
Konsultation, per påbörjad timme 80 99,20
Krävande konsultation 137,82 170,90
Resekostnader debiteras separat.    
Konsultation ska alltid avtalas skriftligen.    

6. Avgiftsbelagda tjänster inom materialhantering

   
Tjänster ska alltid avtalas skriftligen.    
Ordnande, beskrivning och digitalisering av material (euro/h)
   
Projektledning 140,48 174,20
Planering och styrning av materialöverföring (projekt) 80,00 99,20
Styrning av projektarbete 57,78 71,65
Ordnande och beskrivning av materia 42,00 52,08
Digitalisering av material 42,00 52,08
Beredning av digitalisering 42,00 52,08
Övervakning av materialöverföring (avgiftsbelagd förvaring, euro/h/person) 42,00 52,08
Kostnader för material, utrustning, gallring, transport och dylikt debiteras separat (se bilaga).    

Avgiftsbelagd förvaring av material (euro/hm/mån.)

1,75 2,17

Avgiftsbelagd förvaring av elektroniskt material avtalas separat.

   

Fakturering av förvaring av elektroniskt material grundar sig på avtal.

   
Säkerhetsarkivet för mikrofilm
   
Hantering av mikrofilm i säkerhetsarkivet (euro/h) 40,89 50,70
Materialkostnader debiteras separat.    

7. Tjänstelån av handlingar

   
Handläggningsavgift för tjänstelån (euro/h) 40 49,60
för varje påbörjad halvtimme 23,10 28,65
Expeditionsavgifter vid lån av mikrofilmer eller handlingar per post: per paket (högst 15 kg), en riktning 23,10 28,65
För större leveranser fakturerar transportföretaget direkt kunden för fraktkostnaderna.    

8. Utställningslån av handlingar

   
Handläggningsavgift för tjänstelån (euro/h) 92,46 114,65
Handläggningsavgift för tjänstelån, minimiavgift 88,71 110,00
Priset inkluderar handläggning av ansökan om utställningslån och bedömning av handlingars skick. Låntagaren står för försäkrings- och transportkostnaderna för utställningslån. Utlåning kräver ett skriftligt avtal.    

9. Leverans av material som förvaras mot avgift i forskarsalarna

   
Avgift per leverans (1–6 enheter) 12,46 15,45
Faktureringen grundar sig på avtal.    

10. Användning av lokaliteter (föreläsningssal och möteslokaler)

   
Riksarkivet, Helsingfors, Fredsgatan (euro/dag) 391,13 485
Riksarkivet, Helsingfors, Fredsgatan (euro/halv dag) 200,08 248,10
Övriga filialer 170,73 211,70
Minimiavgift 92,42 114,60

11. Visningar för grupper

   
Normala visningar utan avgift    
Visningar som sker utanför öppettider eller med specialinnehåll (euro/h) 74,68 92,60

12. Publikationer

   
Priserna anges i en separat förteckning över Riksarkivets publikationer till salu. På priserna tillkommer handläggningsavgift och faktureringstillägg vid fakturering samt porto vid sändning.    

13. Övervakningsavgifter (euro/h/person)

   
Övervakning av fotografering eller sammankomst i lokaliteter 63,10 78,25
Övervakning av fotografering eller sammankomst i lokaliteter efter kl. 16.00 86,25 106,95

14. Övriga avgifter

   
Handläggningsavgift 5,25 6,51
   Faktureringstillägg 5,25 6,51
Om materialet levereras till kunden elektroniskt mot faktura, debiteras ingen handläggningsavgift.    

 

MER INFORMATION

 • Priserna baserar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivets avgiftsbelagda prestationer (1190/2021).
 • Tvister om avgifter för företagsekonomiska prestationer avgörs som civilmål i tingsrätten.

BILAGA TILL PRISLISTAN – PRISLISTA FÖR TILLBEHÖR OCH SÄRSKILD SERVICE INOM DEN AVGIFTSBELAGDA SERVICEVERKSAMHETEN

Tillbehör/Särskild service

(Priserna angivna utan skatt och med skatt)

€ (moms 0 %)

€ (moms 24 %)

1. USB-minne

4,64 5,75

2. Höljen

   
- A4 2,5–8 cm 2,42 3,00
- A4 10 cm 2,82 3,50
- Folio 2,5–6 cm 2,66 3,30
- Folio 8–10 cm 3,23 4,00
- Specialformat enligt leverantörens prislista    

3. Arkivlådor (horisontella)

   

- A4 och folie

2,42 3,00
- Specialformat enligt leverantörens prislista    

4. Skyddspapper

   
- A4 vikt 200/bunt 34,68 43,00
- Folie vikt 200/bunt 40,89 50,70
- A4 ovikt 250/bunt 57,78 71,65
- Folie ovikt 250/bunt 65,81 81,60

5. Avgifter för användning av utrustning vid avtalsbaserad digitalisering

   
- Dokumentskanner (euro/mån) 862,38 1 069,35
- Bokskanner (euro/mån) 1 022,58 1 268,00

6. Förstöring och transport av material faktureras enligt tjänsteleverantörens faktura.

   

7. Kostnader för förvaringsutrustning vid överlåtelse av privata arkiv (euro/hm)

40,00 49,60

MER INFORMATION

 • Priserna baserar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivets avgiftsbelagda prestationer (1190/2021).
 • De tillbehör som säljs och hyrorna för utrustning hänför sig till produktionen av övriga prestationer inom den avgiftsbelagda serviceverksamheten. Betalningsgrunden är företagsekonomisk.