Landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen

Projektet ”Upprättande av anvisningar om datamaterial som överförs till landskapen” pågick under tiden 16.4.2018–30.6.2019. Tanken var att inom projektet utarbeta enhetliga anvisningar som i fråga om dokumentförvaltning och arkivering skulle styra verkställandet av ändringarna inom landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen. Eftersom landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen inte blev av kunde anvisningarna inte skapas. Ett resultat av projektet är dock att omfattande utredningar av frågor inom dokumentförvaltning samt materialkartläggningar gjordes. Resultaten av detta arbete har beskrivits i slutrapporten.

Slutrapport för projektet ”Upprättande av anvisningar om datamaterial som överförs till landskapen” (pdf endast på finska)

Bilaga 1. Sammanfattning av NTM-centralernas datamaterial samt förslag på fortsatta åtgärder (pdf endast på finska)

Bilaga 2. Sammanfattning av analoga patient- och klientjournaler samt förslag på fortsatta åtgärder (pdf endast på finska) 

Inom projektet ”Upprättande av anvisningar om datamaterial som överförs till landskapen” utreddes vilken inverkan den under beredning varande lagstiftningen om landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen har på hanteringen av social- och hälsovårdsrelaterat material. Dessutom utreddes hur stora volymer av analogt material som innehas av kommunala social- och hälsovårdsorganisationer. Samtidigt ställdes några öppna frågor.

Sammanfattning av kommunalt social- och hälsovårdsrelaterat material (pdf endast på finska)

Sjukvårdsdistriktens datamaterial (pdf endast på finska)

Specialomsorgsdistriktens datamaterial (pdf endast på finska)

Kommunernas och samarbetsområdenas social- och hälsovårdsrelaterade datamaterial (pdf endast på finska)

Datamaterial hos de frivilliga samkommunerna för social- och hälsovård (pdf endast på finska)

Bilaga 3. Övriga materialsammanfattningar

Landskapsförbunden – materialsammanfattning 2018 (pdf endast på finska)

Räddningsväsendet – materialsammanfattning 2018 (pdf endast på finska)

Miljöhälsovård – materialsammanfattning 2018 (pdf endast på finska)

Landsbygdsenheten – materialsammanfattning 2018 (pdf endast på finska)

Avbytarservice – materialsammanfattning 2018 (pdf endast på finska)