Fjärrlån

Du kan låna originaldokument från ett verksamhetsställe inom Riksarkivet till ett annat och till utomstående inrättningar som har erhållit lånerätt.

Gär så här

  • Du kan beställa fjärrlån via webbtjänsten Astia eller det arkiv eller bibliotek som du anlitar.
  • Expeditionskostnaderna för fjärrlån uppbärs av kunden. För skötsel av tjänsteärenden kan tjänstelån beviljas.

Observera

Följande dokument lånas ut endast i undantagsfall:

• Dokument som är digitaliserade eller som det finns någon annan brukskopia av
• Dokument som är i dåligt skick
• Kartor och ritningar som ska förvaras separat
• Fotografier, videor och annat audiovisuellt material samt elektroniska lagringsmedier
• Band i stort format
• Kartotek
• Dokument som ingår i osorterade arkiv
• Dokument som hör till deponerade privata arkiv. Kan lånas ut endast om ett skriftligt tillstånd av deponenten eller dennes rättsinnehavare har erhållits på kundens begäran. Om dessa inte längre är nåbara beviljas eller avslås begäran av Riksarkivet
• Länsräkenskaper från svenska tiden
• Underrätternas domböcker från tiden före 1810
• Underrätternas protokoll och bouppteckningar från 1900-talet
• Statssekretariatets alfabetiska aktförteckningar och föredragningsnoter
• Generalguvernörskansliets diarier, aktförteckningar och föredragningshandlingar
• Senatens och dess expeditioners, statsrådets och ministeriernas samt ministerieavdelningarnas, högsta domstolens, högsta förvaltningsdomstolens och hovrätternas diarier, protokoll, brev- och beslutskoncept samt besluts- och domliggare
• Länsstyrelsernas diarier, protokoll samt brev- och beslutskoncept
• Domkapitlens protokoll
• Lantmäteriverkets jordregister och specialkataloger
• Församlingarnas befolkningsregisterhandlingar
• Mantalslängder
• Militärstamkort
• Myndighetshandlingar som är yngre än 25 år

Riksarkivet kan på grund av digitalisering eller andra behov i verksamheten begränsa fjärrlån även av andra material än de som anges.

Organisationer med rätt till fjärrlån

  • Riksarkivets verksamhetställen
  • Kuopio universitetsbibliotek
  • Lapplands universitetsbibliotek
  • Centralarkivet för Finlands näringsliv ELKA
  • Tammerfors stadsarkiv
  • Tammerfors universitetsbibliotek
  • Ålands landskapsarkiv