Haku

05.03.2018

Massadigitoinnin suunnitteluprojekti päättyi, tulokset luettavissa – massadigitoinnin valmistelu jatkuu

Massadigitoinnin suunnitteluprojekti

Kansallisarkistossa toteutettiin Euroopan unionin tuella hallinnon paperiaineistojen massadigitoinnin suunnitteluprojekti.

Suunnitteluprojektissa määriteltiin uusi hävittämiseen tähtäävä digitointiprosessi sekä massadigitoinnissa käytettävät teknologiat. Projektissa laadittiin toteutussuunnitelma, jonka perusteella valtionhallinnon paperiaineistot muutetaan pelkästään digitaaliseen muotoon säilytettäviksi.

Projektin loppuraportti sekä muut tuotokset on julkaistu Kansallisarkiston kotisivuilla.

Projekti toteutettiin Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksella ajalla 2.6.2017–31.12.2017. Projektin päätoteuttajana oli Kansallisarkisto ja osatoteuttajana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk, joka vastasi logistiikan osakokonaisuuden selvitystyöstä. Projektin rahoitukseen sekä ohjausryhmän työskentelyyn osallistui myös Mikkelin kaupunki.

Projektissa on määritelty keskitetty toimintamalli miten hallinnon paperiaineistojen laajamittainen digitointi voidaan toteuttaa. Projektin kattavan suunnittelutyön pohjalta massadigitoinnin tuotanto olisi mahdollista käynnistää asteittain vuodesta 2019 alkaen.

Massadigitoinnin jatkosuunnittelu

Massadigitoinnin valmistelu jatkuu Kansallisarkiston toteuttamana projektina.

Massadigitoinnin jatkosuunnitteluprojektin päätavoitteet ovat 1) laatia viranomaisille digitoinnin edellyttämiä toimenpiteitä koskeva ohjeistus, 2) tarkentaa tiekarttaa eli digitoinnin etenemisjärjestystä ja aikataulua, 3) testata ja varmistaa digitointiprosessille ja tuotantoympäristölle edellisessä projektissa hahmotettujen tehtäväjaon, laitteiston ja ohjelmiston sekä laadullisten ja ajallisten tavoitteiden toteutumiskelpoisuus.

Jatkosuunnitteluprojektin tulosten perusteella voidaan käynnistää massadigitoinnin tuotantoympäristön rakentaminen.

Kansallisarkisto käy keskusteluja opetus- ja kulttuuriministeriön sekä valtiovarainministeriön kanssa massadigitoinnin rahoituksesta sekä massadigitoinnin toteuttamisen aikataulusta.  Massadigitoinnin toteuttaminen on riippuvainen myönnettävästä rahoituksesta.

Arkistosiirtojen jatko

Kansallisarkisto on aiemmin tiedottanut tauosta viranomaisarkistojen vastaanotossa.

Viranomaisten arkistojen siirroissa Kansallisarkistoon noudetaan jatkossa valtioneuvoston 21.6.2017 periaatepäätöstä virastojen asiakirja-aineistojen digitoinnista ja arkistoinnista vain sähköisenä. Periaatepäätöksen mukaan Kansallisarkisto ottaa jatkossa arkistoitavia aineistoja vastaan lähtökohtaisesti vain sähköisessä muodossa.

Viranomaisten arkistosiirtojen suunnittelu tapahtuu jatkossa Kansallisarkiston yhteistyössä hallinnonalojen kanssa laatiman paperiarkistojen digitaaliseen muotoon muuttamisen tiekartan pohjalta. Käytännössä kaikki paperiarkistot sijoitetaan tiekarttaan ja niiden mahdollinen siirtäminen analogisessa muodossa tapahtuu tiekartan määrittämässä aikataulussa ja järjestyksessä.

Lisätietoja:

  • kehittämispäällikkö Mikko Eräkaski, 029 533 7234
  • ylitarkastaja Ville Kajanne, 029 533 7030
  • etunimi.sukunimi@arkisto.fi.