Hinnasto

Julkisoikeudelliset suoritteet - Selvitykset ja jäljenteet

Julkisoikeudelliset suoritteet - Kaukolainat

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella annettavat suoritteet

Liiketaloudelliset suoritteet - Jäljennepalvelun lisä- ja erityispalvelut

Liiketaloudelliset suoritteet - Muut suoritteet

Hinnaston liite - Maksullisen palvelutoiminnan tarvike- ja erillispalvelu hinnasto

Kansallisarkiston kiinteämaksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Todistukset

Euroa

1. Todistus

Asiakirjojen perusteella laaditun todistuksen, kuten esimerkiksi sukuselvityksen, tietosisältö määrittyy sen käyttötarkoituksen perusteella.
31,50

2. Oikeaksi todistettavat jäljenteet

 
Ensimmäiseltä sivulta 21,00
kultakin seuraavalta sivulta 3,15

3. Oikeaksi todistettava, uudelleen kirjoitettava jäljennös, ote tai lyhennysote asiakirjoista

 
Sivulta 33,60
Muista kuin lähtökieleltään suomen- tai ruotsinkielisistä asiakirjoista veloitetaan kaksinkertainen maksu.  

4. Muut maksut

 
Laskutuslisä laskutettaessa 5,25
Postin lisäpalvelumaksut, kuten postiennakot, peritään asiakkaalta.  

Lisätietoja

 • Hinnat perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön antamaan asetukseen Kansallisarkiston suoritteiden maksullisuudesta (1275/2020).
 • Kohtien 1 ja 3 suoritteiden toimitusaika on enintään kolme viikkoa (hallintolaki, 434/2003, 23.1 §).
 • Kohdan 2 suoritteiden toimitusaika on enintään kaksi viikkoa, kun kyse on tavanomaisesta tietopyynnöstä, ja enintään kuukausi, kun kyse on erityisiä toimia vaativasta tietopyynnöstä (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 621/1999, 14 §).
 • Julkisoikeudellisista suoritteista ei peritä arvonlisäveroa.
 • Julkisoikeudellisen suoritteen maksun määräämistä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä siten kuin hallintolaissa säädetään.

Kaukolainat

Euroa

1. Mikrofilmit

 
Lainaerältä kotimaassa, lainaerä voi sisältää enintään 5 mikrofilmirullaa tai 500 mikrofilmikorttia 18,90
Lainaerältä, joka sisältää sekä mikrofilmirullia että mikrofilmikortteja (enintään 5 rullaa ja 500 korttia) 29,40
Lainaerältä ulkomaille (kerralla enintään 4 rullaa tai 300 korttia) 29,40

2. Asiakirjat postin kautta (arkistokotelot, sidokset, aktit)

 
Lähetyserät pakataan enintään 15 kg:n paketteihin  
Paketilta (enintään 15 kg), yksi suunta 21,00
Paketilta (enintään 15 kg), kaksi suuntaa 31,50

3. Asiakirjat rahtilähetyksenä

 
Kuljetusyhtiö laskuttaa rahtikulut suoraan asiakkaalta  

4. Muut maksut

 
Toimitusmaksu laskutettaessa jokaisesta laskutuserästä 12,08

Lisätietoja

 • Hinnat perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön antamaan asetukseen Kansallisarkiston suoritteiden maksullisuudesta (1275/2020).
 • Kaukolainojen toimitusaika on enintään 1 kuukausi jonotustapauksia lukuun ottamatta.
 • Julkisoikeudellisista suoritteista ei peritä arvonlisäveroa.
 • Julkisoikeudellisen suoritteen maksun määräämistä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä siten kuin hallintolaissa säädetään.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella annettavat suoritteet

Tavanomaiset tietopyynnöt/toimipaikkojen kopiointipalvelu

Euroa

1. 1. Tiedosto tai paperikopio asiakirjasta (tulostuskoko A4 – A3)

 
A4 0,74 / sivu
A3 1,47 / sivu
Sidottu asiakirja / sivu 1,47 / sivu

2. Tiedosto tai paperikopio kartasta, piirustuksesta tai valokuvasta (tulostuskoko A4 – A3, alkuperäisen koko enintään A2)

 
A4 3,36 / sivu
A3 5,46 / sivu
Suuremmat koot (mikäli toimipaikassa on laitteisto käytettävissä) 11,00 / sivu

3. Paperikopio mikrofilmistä

 
Tulostuskoko A4 1,16 / sivu
Tulostuskoko A3 2,21 / sivu

4. Tiedosto tai paperikopio digitaaliarkiston käyttö- ja näyttörajoitusten alaisista aineistoista

 
Tulostuskoko A4 1,16 / sivu

Erityisiä toimivia vaativat tietopyynnöt

 

5. Tiedon esille hakemisesta ja/tai salassa pidettävien osien poistamisesta aiheutuvat kustannukset, jotka peritään jäljennemaksun lisäksi

 
Ensimmäinen ½ tuntia on maksuton  
Jokaiselta alkavalta ½ tunnilta sen jälkeen 22,05

6. Muut maksut

 
Muut maksut sisältävät toimitusmaksun 6,50 eur ja laskutuslisän 5,00 eur. Jos asiakkaalle toimitetaan aineistot sähköisenä laskua vastaan, toimitusmaksua ei peritä. 11,50
Lisäpalvelumaksu postiennakolle 4,50
Lisäpalvelumaksu kirjatulle lähetykselle 6,80

Lisätietoja

 • Hinnat perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön antamaan asetukseen Kansallisarkiston suoritteiden maksullisuudesta (1275/2020).
 • Tavanomaisten jäljennetilausten toimitusaika on enintään kuukausi ja erityisiä toimia vaativien jäljenteiden toimitusaika on enintään kaksi kuukautta (arkistolaki 831/1994, 1146/2016, 21 b §). Jos tietopyyntö liittyy asiaan, joka on vireillä toisessa viranomaisessa tai koskee luonnollisen- tai oikeushenkilön oikeutta, etua tai velvollisuutta, on toimitusaika enintään kaksi viikkoa tai yksi kuukausi (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999, 14 §).
 • Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla annetuista suoritteista ei peritä arvonlisäveroa. Jos maksuvelvollinen katsoo, että määrättäessä maksua valtion maksuperustelain (150/1992) mukaisesti viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla on tapahtunut virhe, hän voi vaatia maksun oikaisua maksun määränneeltä viranomaiselta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saa hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään tekemällä valitus hallintolainkäyttölain 12 §:n mukaan toimivaltaiselle hallinto-oikeudelle. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.

Liiketaloudelliset suoritteet

Hinnat on ilmoitettu sekä verottomina että verollisina (alv 24%).

Jäljennepalvelun lisä- ja erityispalvelut

Euroa (alv 0 %)

Euroa (alv 24 %)

1. Digitointi tallennevälineelle

(korkea laatu, alkuperäisen koko enintään A0 toimitus vain Rauhankatu 17, Helsinki)

   
Digitointi (1 sivu tai vastaava) 33,02 tiedostolta 40,95 tiedostolta
Digitointi tuntityönä 48,27 tunnilta 59,85 tunnilta
Tallennevälineet veloitetaan erikseen (ks. liite).    

2. Itsepalvelukopiointi

   
Tulosteet mikrofilmistä, A4 0,51 otokselta 0,63 otokselta
Skannaus sidotuista asiakirjoista (Rauhankatu 17, Helsinki) 0,94 otokselta 1,16 otokselta

3. Jäljennepalvelun valvontamaksu

Käytettäessä arkiston ulkopuolista jäljennepalvelua

Minimiveloitus on yksi tunti.

38,53 tunti / hlö 47,78 tunti / hlö

4. Muut maksut

   
Muut maksut sisältävät toimitusmaksun 6,50 eur ja laskutuslisän 5,00 eur. Jos asiakkaalle toimitetaan aineistot sähköisenä laskua vastaan, toimitusmaksua ei peritä. 11,50 laskutuserältä 14,26 laskutuserältä
Lisäpalvelumaksu postiennakolle 4,30* 5,33*
Lisäpalvelumaksu kirjatulle lähetykselle 6,50* 8,06*

*Huom. alv:a ei peritä postiennakoista ja kirjaamisesta Postin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Lisätietoja

 • Jäljennepalvelun hinnat perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön antamaan asetukseen Kansallisarkiston suoritteiden maksullisuudesta (1275/2020).
 • Liiketaloudellisten jäljennetilausten toimitusaika on enintään kaksi kuukautta (arkistolaki, 831/1994, 1146/2016 21 b §).
 • Liiketaloudellisia suoritteita koskevat maksuriidat käsitellään riita-asiana käräjäoikeudessa.

Liiketaloudelliset suoritteet - muut suoritteet  

Muut suoritteet

Euroa (alv 0 %)

Euroa (alv 24 %)

Muut maksut sisältävät toimitusmaksun 6,50 eur ja laskutuslisän 5,00 eur. Jos asiakkaalle toimitetaan aineistot sähköisenä laskua vastaan, toimitusmaksua ei peritä.

11,50 14,26

1. Tiedosto tai kopio asiakirjasta, joka on maksullisessa säilytyksessä (tulostuskoko A4 – A3)

   

A4

0,77 0,95
A3 1,48 1,84

Sidottu asiakirja / sivu

1,48 1,84
Laskutus perustuu tehtyihin sopimuksiin.    

2. Tiedon esille hakemisesta ja/tai salaisten osien poistamisesta aiheutuvat kustannukset, jotka peritään jäljennemaksun lisäksi

   

Jokaiselta alkavalta ½ tunnilta

26,68 33,08
Laskutus perustuu tehtyihin sopimuksiin.    

3. Tutkimusluontoiset selvitykset

   
Jokaiselta alkavalta ½ tunnilta 26,68 33,08

4. Koulutuspalvelut

   
Kurssikohtaiset hinnat on mainittu Kansallisarkiston kotisivulla julkaistavassa Kansallisarkiston koulutusohjelmassa. Peruutuksista, joista ei ole ilmoitettu viikkoa ennen kurssin alkua, peritään 50 % kurssimaksusta. Saapumatta jättämisestä ilman ilmoitusta viikkoa ennen tai ilman hyväksyttävää syytä veloitetaan täysi kurssimaksu.    
Tilauskoulutus 1 422,58 päivältä 1 764,00 päivältä
Luentotunti (45 min.) 201,53 tunnilta 249,90 tunnilta
Tilauskoulutuksen matkustuskulut veloitetaan erikseen.    
Tilauskoulutuksesta on aina tehtävä kirjallinen sopimus.    

5. Konsultointipalvelut

   
Konsultointi, alkavalta tunnilta 76,21 tunnilta 94,50 tunnilta
Vaativa konsultointi 131,25 tunnilta 162,75 tunnilta
Matkustuskulut veloitetaan erikseen.    
Konsultoinnista on aina tehtävä kirjallinen sopimus.    

6. Aineistohallinnan maksulliset palvelut

   
Palveluista on aina tehtävä kirjallinen sopimus.    
Aineistojen järjestäminen, kuvailu ja digitointi
   
Projektin johtaminen 133,79 tunnilta 165,90 tunnilta
Aineistosiirtojen suunnittelu ja ohjaus (projektit) 76,21 tunnilta 94,50 tunnilta
Projektityön ohjaus 55,04 tunnilta 68,25 tunnilta
Aineistojen järjestäminen ja kuvailu 38,95 tunnilta 48,30 tunnilta
Aineistojen digitointi 44,88 tunnilta 55,65 tunnilta
Digitoinnin valmistelu 39,80 tunnilta 49,35 tunnilta
Aineistosiirtojen valvonta (maksullinen säilytys) 39,80 tunti/hlö 49,35 tunti/hlö
Materiaali-, tarvike-, seulonta-, kuljetus- ja muut vastaavat kulut veloitetaan erikseen (ks. liite).    

Aineistojen maksullinen säilyttäminen Kansallisarkistossa

1,65 hm/kk 2,05 hm/kk

Sähköisten aineistojen maksullinen säilyttäminen sovitaan erikseen.

   

Sähköisten aineistojen säilyttämisen laskutus perustuu sopimukseen.

   
Mikrofilmien varmuusarkisto
   
Varmuusarkiston mikrofilmien käsittely 38,95 tunnilta 48,30 tunnilta
Tarvikekulut veloitetaan erikseen.    

7. Asiakirjojen virastolainat

   
Virastolainojen käsittelymaksu 38,10 tunnilta 47,25 tunnilta
jokaiselta alkavalta ½ tunnilta 22,02 27,30
Lähetyskulut lainattaessa mikrofilmejä tai asiakirjoja postitse: paketilta (enintään 15 kg), yksi suunta 22,02 27,30
Suuremmissa toimituksissa kuljetusyhtiö laskuttaa rahtikulut suoraan asiakkaalta.    

8. Asiakirjojen näyttelylainat

88,06 tunnilta 109,20 tunnilta
Hinnoittelu sisältää näyttelylainahakemuksen käsittelyn ja asiakirjojen kuntoarvion. Lainaaja vastaa näyttelylainojen vakuutus- ja kuljetuskustannuksista.  Lainaus edellyttää kirjallista sopimusta.    
Minimiveloitus 80,00 99,20

9. Tutkijasalitoimitukset maksullisessa säilytyksessä olevista aineistoista

   
Maksu toimituskerralta (1-6 yksikköä) 11,85 14,70
Laskutus perustuu tehtyihin sopimuksiin.    

10. Toimitilojen käyttö (luentosali ja kokoustilat)

   
Kansallisarkisto, Helsinki 372,58/päivä 462,00/päivä
Kansallisarkisto, Helsinki 190,52/puoli päivää 236,25/puoli päivää
Muut toimipaikat 162,58 201,60
Minimiveloitus 88,06 109,20

11. Esittelyt ryhmille

   
Tavanomaiset esittelyt veloituksetta    
Esittelyt aukioloaikojen ulkopuolella tai erityissisällöllä (eur/h) 71,13 tunnilta 88,20 tunnilta

12. Julkaisut

   
Hinnat on mainittu erillisessä Kansallisarkistossa myytävien julkaisujen luettelossa. Hintaan lisätään laskutettaessa toimitusmaksu ja lähetettäessä postikulut.    

13. Valvontamaksut

   
Kuvausten tai tilaisuuksien valvonta toimitiloissa 60,12 tunti / hlö 74,55 tunti / hlö
Kuvausten tai tilaisuuksien valvonta toimitiloissa klo 16.00 jälkeen 82,14 tunti / hlö 101,85 tunti / hlö

Muut maksut sisältävät toimitusmaksun 6,50 eur ja laskutuslisän 5,00 eur. Jos asiakkaalle toimitetaan aineistot sähköisenä laskua vastaan, toimitusmaksua ei peritä.

11,50 laskutuserältä 14,26 laskutuserältä

Lisäpalvelumaksu postiennakolle

4,30* 5,33*

Lisäpalvelumaksu kirjatulle lähetykselle

6,50* 8,06*

*Huom. alv:a ei peritä postiennakoista ja kirjaamisesta Postin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Lisätietoja

 • Hinnat perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön ­­antamaan asetukseen Kansallisarkiston suoritteiden maksullisuudesta nro 1275/2020.
 • Liiketaloudellisia suoritteita koskevat maksuriidat käsitellään riita-asiana käräjäoikeudessa.

Hinnaston liite

Maksullisen palvelutoiminnan tarvike- ja erillispalveluhinnasto 1.1.2021 lukien

Tarvike/Erillispalvelu

Euroa (alv 0 %)

Euroa (alv 24 %)

1. Muistitikku

4,40 5,46

2. DVD-levyke kuorineen

2,29 2,84

3. Arkistokotelot

   
- A4 2,5 - 8 cm 2,20 2,73
- A4 10 cm 2,54 3,15
- A4 12 cm 3,39 4,20
- Folio 2,5 - 6 cm 2,37 2,94
- Folio 8 - 10 cm 2,88 3,57
- Folio 12 cm 4,91 6,09
- Folio 15 cm 8,47 10,50
- Erikoiskoot toimittajan hinnaston mukaan    

4. Arkistolaatikot (vaaka)

   
- A4 ja folio 2,20 2,73
- Erikoiskoot toimittajan hinnaston mukaan    

5. Suojapaperit

   
- A4 taitettu 200/nippu 33,02 40,95
- Folio taitettu 200/nippu 38,95 48,30
- A4 taittamaton 250/nippu 55,04 68,25
- Folio taittamaton 250/nippu 62,66 77,70

6. Laitteiden käyttömaksut sopimusdigitoinnin yhteydessä

   
- Dokumenttiskanneri 821,37 kuukaudelta 1 018,50 kuukaudelta
- Kirjaskanneri 973,79 kuukaudelta 1 207,50 kuukaudelta

7. Aineistojen hävittäminen ja kuljetukset laskutetaan palveluntoimittajan laskutuksen mukaisesti.

   

8. Säilytysvälinekustannukset yksityisarkistojen luovutuksessa

38,10 / hm 47,25 / hm

Lisätietoja

 • Hinnat perustuvat OKM:n asetukseen nro 1275/2020 Kansallisarkiston suoritteiden maksullisuudesta.
 • Myytävät tarvikkeet ja laitevuokrat liittyvät maksullisen palvelutoiminnan muiden suoritteiden tuottamiseen. Maksuperuste on liiketaloudellinen.