Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttikirjallisuus

Moduuli 1: Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen asema tietohallinnossa

 1. Julkinen hallinto ja hallintohistoria
 2. Tieto- ja asiakirjahallinto
 3. Julkisuus ja tietosuoja
 4. Tietoturvallisuus

Moduuli 2: Asiakirjahallinnon ja arkistonmuodostuksen suunnittelu

 1. Asiakirjallisen tiedon hallintavälineet
 2. Arkistonmuodostussuunnitelman laatiminen prosessina

Moduuli 3: Säilyvyyden ja käyttöedellytysten turvaaminen

 1. Asiakirjojen laatiminen ja säilyvyys
 2. Asiakirjojen sijoittaminen päätearkistoon ja luetteloiminen
 3. Asiakirjojen käsittely ja säilytys
 4. Järjestämättömän aineiston kunnostaminen
 5. Asiakirjojen siirtäminen/luovuttaminen Kansallisarkistoon

Moduuli 1: Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen asema tietohallinnossa

Julkinen hallinto ja hallintohistoria

Sivut

Etelälahti, Kiviniemi, Strömberg, Vehkamäki: Valtionhallinnon perusteet 2008.

13–102

Elinvoimainen ja toimintakykyinen kunta. Toim. Sini Sallinen, Kaija Majoinen ja Maria Salenius. 1. painos. Suomen Kuntaliitto 2012.

3–132 ja 189–198

Haario, Pirkko: Asiakirjahallinnon ominaispiirteitä eri organisaatiotyypeissä. Kunnalliset viranomaiset. Luentomoniste. Asiakirjahallinnon koulutusohjelma VII, 28.9.2001. (pdf)

1–17

Kuusanmäki, Jussi: Kunnalliset asiakirjat. Teoksessa: Suomen historian asiakirjalähteet. Toim. Eljas Orrman ja Elisa Pispala. Porvoo 1994.

215–227

Suomen keskushallinnon historia 1809–1996. Helsinki 1996.

 

 • Tiihonen, Seppo: Presidentti

551–586

 • Numminen, Jaakko: Valtioneuvosto

593–655

 • Savolainen, Raimo: Keskusvirastot, virastot ja laitokset 1917-1996
663–700
 • Westerlund, Lars & Selovuori, Jorma: Lääninhallinto 1917–1996

707–734

Tieto- ja asiakirjahallinto

Sivut

Laki Kansallisarkistosta 1145/2016

Kokonaan

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Kansallisarkistosta ja arkistolain muuttamisesta. HE 191/2016

Kokonaan

Arkistolaki 831/1994 muutoksineen

Kokonaan

Arkistolain perustelut. Hallituksen esitys eduskunnalle arkistolaiksi. HE 187/1993

Kokonaan

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019

Kokonaan

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (pdf)

1-118

Tasavallan presidentin asetus tasavallan presidentin arkistosta 151/2015

Kokonaan

Asiakirjahallinnan keskeiset käsitteet ja niiden kehitys (pdf)

Kokonaan

Arkistot yhteiskunnan toimiva muisti -teos (AYTM): luku 2 Asiakirjallisen tiedon luonne ja merkitys (pdf)

13–24

AYTM: luku 3.1.1 Arkistolainsäädäntö (pdf)

25–29

AYTM: luku 4.5 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen organisointi (pdf)

91–93

AYTM: luku 4.6 Arkistonmuodostuksen erityispiirteitä eri arkistonmuodostajissa (pdf)

94–101

AYTM: luku 8.1 Arkistot, hallinto ja kansalaiset (pdf)

189–190

AYTM: luku 8.2 Arkistojen tietopalvelu (pdf)

190–192

AYTM: luku 8.3 Arkistot tutkimuksen ja kulttuurin palveluksessa (pdf)

192–199

AYTM: luku 9.4.6 Suhde informaatiotutkimukseen (pdf)

246–249

AYTM: luku 7.1.1 Erilaisia tapoja järjestää arkistolaitos (pdf)

170–171

AYTM: luku 7.1.2 Suomen arkistolaitos (pdf)

171–176

Julkisuus ja tietosuoja

Sivut

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 muutoksineen

Kokonaan

Tietosuojalaki 1050/2018

Kokonaan

Tietoturvallisuus

Sivut

Ohje riskien arvioinnista tietoturvallisuuden edistämiseksi valtionhallinnossa. VAHTI 7/2003 (pdf)

9–50, liitteet kursorisesti

Asianhallinnan tietoturvallisuutta koskeva ohje. VAHTI 5/2006

5–40

Moduuli 2: Asiakirjahallinnon ja arkistonmuodostuksen suunnittelu

Asiakirjallisen tiedon hallintavälineet

Sivut

Arkistot yhteiskunnan toimiva muisti -teos (AYTM): luku 4.1.1 Arkistonmuodostus (pdf)

38–39

AYTM: luku 4.1.2 Rekisteröinti (pdf)

39–49

AYTM: luku 4.1.3 Arkistointi (pdf)

49–58

Arkistonmuodostussuunnitelman laatiminen prosessina

Sivut

Arkistot yhteiskunnan toimiva muisti -teos (AYTM): luku 4.2 Sähköinen asiointi (pdf)

66–70

AYTM: 4.3 Asiakirjahallinto, arkistonmuodostus ja tietotekniikka (pdf)

70–78

AYTM: luku 4.4 Asiakirjahallinnon ja arkistonmuodostuksen suunnittelu ja ohjaus (pdf)

78–91

Opas arkistonmuodostussuunnitelman laatimiseksi ja ylläpitämiseksi (Arkistonmuodostussuunnitelma AMS). Arkistolaitoksen ohje 18.4.2007.

Kokonaan

Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen. Arkistolaitoksen määräys 19.12.2008 (AL/9815/07.01.01.00/2008) (pdf)

1–14

Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003

Kokonaan

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019

Kokonaan

Sähköinen asiointipalvelu – Toimenpiteet ja kulku asiakirjahallinnon näkökulmasta

Kokonaan

Kunnallisen asiakirjahallinnon opas. Suositus 19.4.2011 (AL/10550/07.01.01.00/2011)

 

Säilytysaikojen ja -muodon määrittely

Sivut

Arkistot yhteiskunnan toimiva muisti -teos (AYTM): luku 4.1.4 Arvonmääritys ja seulonta (pdf)

56–65

Valtionhallinnon asiakirjojen seulonta ja hävittäminen. Arkistolaitoksen määräys ja ohje 3.8.2010 (AL/19273/07.01.01.00/2008)

 

1–14

Kokonaan

Arkistolaitoksen seulontapolitiikka ja –strategia 17.12.2012 (AL/21220/07.01.01.03.00/2012)

 

Kokonaan

Kokonaan

1–7

Tutkimustoiminta. Asiakirjat, aineistot, dokumentointi. Toim. Eero Vallisaari 25.4.1997.

Kokonaan

Säilyykö sähköinen – ja kuinka kauan? Liikearkistoyhdistys ry:n julkaisuja 19. Helsinki 2018.

 
 • Luku 1. Asiakirjahallinnon organisointi, hyöty ja markkinointi
10–16
 • Luku 4. Sähköinen arkistointi
40–46
 • Luku 5. Tiedonohjaussuunnitelma (TOS) - organisaation tiedonhallinnan selkäranka
47–56
 • Luku 8. Sähköpostin, internet-sivujen ja somekanavien arkistointi.
80–86

Moduuli 3: Säilyvyyden ja käyttöedellytysten turvaaminen

Asiakirjojen laatiminen ja säilyvyys

Sivut

Arkistot yhteiskunnan toimiva muisti -teos (AYTM): luku 5.1.1 Asiakirjojen arkistokelpoisuuden vaatimukset (pdf)

102–104

Kansallisarkiston vaatimukset hävittämiseen tähtäävään digitointiin. Kansallisarkiston määräys 2.4.2019 (KA/3357/07.01.02.04.02/2019) (pdf)

Kokonaan

Suositus asiakirjallisen kulttuuriperinnön digitoinnin laatukriteereiksi. Arkistolaitoksen suositus 15.8.2008 (AL/11130/07.01.02.04.02/2008) (pdf)

Kokonaan

Arkistolaitoksen tekniset vaatimukset digitoidulle aineistolle 24.8.2016. Liite Kansallisarkiston suositukseen (AL/11130/07.01.02.04.02/2008) (pdf)

Kokonaan

AYTM: luku 5.1.2 Asiakirjojen säilytystavat ja -välineet. (pdf)

104–105

Asiakirjojen sijoittaminen päätearkistoon ja luetteloiminen

Sivut

Arkistojen kuvailu- ja luettelointisäännöt. Arkistolaitos 1997.

 
1–16
17–32
33–51

Arkistot yhteiskunnan toimiva muisti -teos (AYTM): luku 5.3.3 Luettelointi (pdf)

140–149

AYTM: luku 5.3.4 Kuvailu (pdf)

149–152

Asiakirjojen käsittely ja säilytys

Sivut

Määräys ja ohjeet arkistotiloista. Arkistolaitoksen määräys 1.3.2013 (AL/19699/07.01.01.00/2012) (pdf)

Kokonaan

Arkistot yhteiskunnan toimiva muisti -teos (AYTM): luku 5.2 Erityisaineistojen säilyttäminen (pdf)

109–133

Analogisten asiakirjojen suojaaminen poikkeusoloissa. Arkistolaitoksen ohje 1.12.2014 (AL/15031/07.01.01.00/2014) (pdf)

Kokonaan

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Suomen kuntaliitto. Helsinki 2001. Osa 1. Yleishallinto

1–9

Järjestämättömän aineiston kunnostaminen

Sivut

Arkistot yhteiskunnan toimiva muisti -teos (AYTM): luku 5.3.2 Järjestäminen (pdf)

134–140

AYTM: luku 5.3.8 Konservointi ja kunnostaminen (pdf)

163–165

Asiakirjojen siirtäminen/luovuttaminen Kansallisarkistoon

Sivut

Viranomaisten pysyvästi säilytettävien analogisten asiakirjojen luovuttaminen arkistolaitokseen. Arkistolaitoksen määräys 10.10.2012 (AL/22704/07.01.01.00/2011)

Kokonaan

Kansallisarkiston sähköinen arkistopalvelu

Verkkosivun teksti kokonaan (ei liitteitä)

Ohje alkujaan digitaalisen aineiston siirtämisestä Kansallisarkistoon 25.5.2018 (pdf)

Kokonaan

Ohje rekisteri- ja tietokanta-aineistojen siirtämisestä Kansallisarkiston sähköiseen arkistopalveluun 21.8.2019 (pdf)

 

Kokonaan